Các loại cáp tín hiệu
Các loại Ổ cắm & Công tắc
Các loại Tủ - Hộp đấu nối
Dây và cáp điện
Thiết bị điện và Phụ kiện
Ống luồn dây và phụ kiện
Chống sét Tổng đài, mạng LAN
Phụ kiện Viễn thông - Tin học - Truyền hình
Phụ kiện Quang
Dây điện đơn mềm bọc PVC (22)
Dây điện SINO - 1x0.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO - 1x0.7
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO - 1x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x1
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO - 1x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x3
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 1x35
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO - 1x50
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 22 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Dây điện dẹt mềm bọc PVC (18)
Dây điện SINO - 2x0.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x0.7
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x1
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO– 2x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO– 2x3
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 2x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO– 2x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 3x0.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 3x0.7
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 3x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 3x1
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện SINO – 3x1.25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 18 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp điều khiển chống nhiễu (7)
Cáp điều khiển chống nhiễu 2 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 3 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 4 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 6 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 8 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 10 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điều khiển chống nhiễu 12 ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 18 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp điện Cu/XLPE/PVC - 0.6/1KV (CV3+1) (29)
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x2.5+1x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x6+1x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x6+1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện SINO CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x35
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 29 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp điện Cu/XLPE/PVC - 0.6/1KV (CV) (4)
Cáp điện lực CU/XLPE/PVC-0.6/1KV – 1 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện lực CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 2 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện lực CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 3 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện lực CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 4 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV(3+1) (28)
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x4mm2 + 1x1.5mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x4mm2 + 1x2.5mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x6mm2 + 1x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x10mm2 + 1x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x10mm2 + 1x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x16mm2 + 1x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x16mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x25mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x25mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x35mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x35mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x50mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x50mm2 + 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x70mm2 + 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 28 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV (3)
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 2 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 3 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 4 Ruột
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 4.777.042
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc Phùng Xuân Hùng

Cửa hàng bán lẻ & Giới thiệu sản phẩm: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Tel: 024.66 73 43 83 - Fax: 024.35562337 - Hotline: 0974.002.002

E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐINH

Day dien thoai | Cap dien thoai | Day Cap mang LAN | Cap mang AMP | Day dien Tran Phu | Cap dien Tran Phu | day dien Cadivi | Cap dien Cadivi | Ong nhua PVC | Ong luon day dien | Hop cap dien thoai | Tu cap dien thoai | Tu dien | Tu mang | O cam dien thoai | O cam mang
© Copyright 2005-2010 vatlieucongtrinh.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 5