Các loại cáp tín hiệu
Các loại Ổ cắm & Công tắc
Các loại Tủ - Hộp đấu nối
Dây và cáp điện
Thiết bị điện và Phụ kiện
Ống luồn dây và phụ kiện
Chống sét Tổng đài, mạng LAN
Phụ kiện Viễn thông - Tin học - Truyền hình
Phụ kiện Quang
Dây điện đơn bọc PVC (11)
Dây điện Trần Phú 1x0,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x0,7
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x0,75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x1,0
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x1,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x2,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện đôi mềm bọc PVC (8)
Dây điện Trần Phú 2x0,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x0,7
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x0,75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x1
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x1,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x2,5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Trần Phú 2x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/PVC-0,6/1KV (12)
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x95mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x120mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x150mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x185mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x240mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x300mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x400mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC-0,6/1KV (47)
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x95mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x120mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x150mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x185mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x240mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x300mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x400mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 47 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2 3 4Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC-0,6/1KV (3+1) (22)
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x4mm2 + 1x2,5mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x6mm2 + 1x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x10mm2 + 1x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x16mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x25mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x25mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x35mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x35mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x50mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x50mm2 + 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x70mm2 + 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x95mm2 + 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x95mm2 + 1x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x120mm2 + 1x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x120mm2 + 1x95mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 22 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp ngầm hạ thế CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0,6/1KV (34)
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x95mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 34 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2 3Cáp ngầm hạ thế CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV (3+1) (21)
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x6mm2 + 1x4mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x10mm2 + 1x6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x16mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x25mm2 + 1x10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x25mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x35mm2 + 1x16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x35mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x50mm2 + 1x25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x50mm2 + 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x70mm2 + 1x35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x70mm2 + 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x95mm2 + 1x50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x95mm2 + 1x70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 21 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 4.777.069
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc Phùng Xuân Hùng

Cửa hàng bán lẻ & Giới thiệu sản phẩm: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Tel: 024.66 73 43 83 - Fax: 024.35562337 - Hotline: 0974.002.002

E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐINH

Day dien thoai | Cap dien thoai | Day Cap mang LAN | Cap mang AMP | Day dien Tran Phu | Cap dien Tran Phu | day dien Cadivi | Cap dien Cadivi | Ong nhua PVC | Ong luon day dien | Hop cap dien thoai | Tu cap dien thoai | Tu dien | Tu mang | O cam dien thoai | O cam mang
© Copyright 2005-2010 vatlieucongtrinh.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 1