Các loại cáp tín hiệu
Các loại Ổ cắm & Công tắc
Các loại Tủ - Hộp đấu nối
Dây và cáp điện
Thiết bị điện và Phụ kiện
Ống luồn dây và phụ kiện
Chống sét Tổng đài, mạng LAN
Phụ kiện Viễn thông - Tin học - Truyền hình
Phụ kiện Quang
Dây điện Cu/PVC - 1 Ruột mềm (6)
Dây điện Goldcup - 1x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 1x1.0
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 1x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 1x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Cu/PVC - 2 Ruột mềm ô van (6)
Dây điện Goldcup - 2x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 2x1
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 2x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 2x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 2x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 2x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Cu/PVC - 3,4 Ruột mềm (7)
Dây điện Goldcup - 3x0.75
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 3x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 3x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 3x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Goldcup - 3x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Golcup - 4x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện Golcup - 4x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - 1 Ruột dẫn (16)
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x35
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x50
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x70
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/PVC/PVC-0.6/1kV - 1x95
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x120
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x150
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x185
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x200
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x240
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x300
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 1x400
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - 2 Ruột dẫn (7)
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x1.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup Cu/XLPE/PVC-0.6/1kV - 2x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - (3+1) Ruột dẫn (14)
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x4+1x2.5
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x6+1x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x10+1x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x16+1x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x25+1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x35+1x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x50+1x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x70+1x35
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x95+1x50
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x120+1x70
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x150+1x95
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 185+1x120
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x240+1x150
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 3x300+1x185
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp treo hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC - 4 Ruột dẫn đều nhau (13)
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x4
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x6
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x10
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x16
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x25
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x35
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x50
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x70
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x95
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x120
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x150
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x185
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp treo Goldcup 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC - 4x240
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 2 Ruột dẫn
Mong quý vị thông cảm, hiện tại chưa có sản phẩm nào được đăng trong mục này.

Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - (3+1) Ruột dẫn
Mong quý vị thông cảm, hiện tại chưa có sản phẩm nào được đăng trong mục này.

Cáp ngầm hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 4 Ruột dẫn đều nhau
Mong quý vị thông cảm, hiện tại chưa có sản phẩm nào được đăng trong mục này.

Cáp đồng, dây đồng tiếp địa (8)
Cáp đồng tiếp địa 6mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 10mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 16mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 25mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 35mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 50mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 70mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp đồng tiếp địa 95mm2
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 4.777.182
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc Phùng Xuân Hùng

Cửa hàng bán lẻ & Giới thiệu sản phẩm: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Tel: 024.66 73 43 83 - Fax: 024.35562337 - Hotline: 0974.002.002

E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐINH

Day dien thoai | Cap dien thoai | Day Cap mang LAN | Cap mang AMP | Day dien Tran Phu | Cap dien Tran Phu | day dien Cadivi | Cap dien Cadivi | Ong nhua PVC | Ong luon day dien | Hop cap dien thoai | Tu cap dien thoai | Tu dien | Tu mang | O cam dien thoai | O cam mang
© Copyright 2005-2010 vatlieucongtrinh.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 3